Budapest VI. Kerületi
Szinyei Merse Pál Gimnázium
Felnőttoktatási Intézményegység

Érettségi

jelentkezés vizsgára

Kedves Tanulók! Kedves Szülők! Kedves Érdeklődők!

Iskolánk ősszel NEM szervez érettségi vizsgát, érettségi vizsgára 2021. szeptember 6-ig a vizsgaszervezésre kijelölt intézményekben lehet.

A vizsgaszervezésre kijelölt intézmények listája és a jelentkezéssel kapcsolatos információk az Oktatási Hivatal weboldalán érhetőek el.Régebbi vizsgák információi

 

*** A továbbiakban itt található információk elavultak, az előző érettségi időszakhoz tartoznak!!! ***


 Jelentkezés érettségire

A jelentkezés a 2021. őszi (október-novemberi) érettségire iskolánkban nem lehetséges.
Ebben az időszakban az iskolánk nem szervez érettségit.

Jelentkezéshez hozni kell:

- személyi azonosításra alkalmas fényképes igazolvány és lakcímkártya;

- születési anyakönyvi kivonat;

- TAJ kártya;

- érettségi törzslapkivonat azokról a tantárgyakról, amelyekből már érettségit szerzett (előre hozott érettségik);

- szakértői véleményt (és az Ön kérelmét), - amennyiben időhosszabbítást, tantárgyi mentességet szeretne;

- összes eddigi bizonyítványt (kivéve azokat, amelyek iskolánkban vannak);

 

A jelentkezés tanulónként kb. 5 percet vesz igénybe, az esetleges várakozás miatt türelmüket kérjük!

Térítésmentes (ingyenes) az érettségi vizsga a tanulói jogviszony ideje alatt az érettségi bizonyítvány megszerzéséig és az adott vizsgatárgyból az érettségi bizonyítvány megszerzése előtti, tanulói jogviszonyban tett sikertelen érettségi vizsga első javító- és pótló vizsgája.

A felnőttoktatásban részt vevő tanulók számára az érettségire jelentkezéshez nem feltétel az 50 óra közösségi szolgálat elvégzése. (NKT. 6§ 4/a)

Bővebb információ az érettségire való jelentkezésről található az Okatási Hivatal honlapján.

 

Külsős tanulóknak: külsős jelentkezéseket nem fogadunk!

 A külsős tanulók (azaz, akik iskolánkkal tanulói jogviszonyban NEM állnak, NEM álltak), az érettségire jelentkezés lehetőségéről az Oktatási Hivatal honlapján tájékozódhatnak.

Itt is felhívjuk figyelmüket, hogy "Arra is van lehetőség, hogy a vizsgázó személyesen egy vizsgát szervező középiskolában nyújtsa be a jelentkezését, de a középiskolák nem kötelesek fogadni a velük tanulói jogviszonyban nem álló jelentkezőket.".

Így kérjük, hogy a külsős tanulók NE az iskolánkba, hanem a kormányhivatalba nyújtsák be az érettségire való jelentkezésüket.

Az érettségi vizsga díja tanulói jogviszonnyal nem rendelkezőknek: középszinten: 25.000 Ft /vizsgatárgy, emeltszinten: 42.000 Ft/vizsgatárgy. Részletesen a vizsgadíjakról itt olvashat.Általános tudnivalók a vizsgákról

 • A vizsgázók az érettségi vizsga minden eseményére, az írásbeli vizsgára, a szóbeli vizsgára, a tájékoztató értekezletre és az eredményhirdetőre is ünnepi öltözetben jelennek meg.
 • Az érettségi vizsgáról (írásbeliről, szóbeliről) elkésni nem lehet. A vizsgázó úgy induljon el, hogy legalább 30 perccel a vizsga kihirdetett időpontja előtt a vizsga helyszínén legyen. Nem indokolhat késést sem közlekedési akadály, sem bármilyen személyes mulasztás vagy gondatlanság (csak egészen kivételes esemény, pl. természeti katasztrófa, közlekedési sztrájk stb.) Ha a vizsgázó neki felróható okból elkésik, vagy távol marad, vagy engedély nélkül eltávozik a vizsgáról, akkor az adott tárgyból (egy másik vizsgaidőszakban) csak javítóvizsgát tehet.
 • Az egyes tantárgyak követelményeiről, segédeszközeiről, a vizsga formájáról a http://www.oktatas.hu/kozneveles/erettsegi honlapon található részletes információ, valamint a felkészítő-vizsgáztató szaktanárok adnak útbaigazítást

Írásbeli vizsga 

 • Az írásbeli vizsgák előtt fél órával a kijelölt vizsgateremben kell gyülekezni.
 • Ha a vizsgázó a megengedett segédeszközökön kívül bármit (könyvet, táskát, elektronikus eszközöket, pl. mobiltelefont stb.) elvisz a vizsgára, akkor azt a felügyelő tanár által meghatározott helyre kell tennie (a mobiltelefont kikapcsolt állapotban), és csak a vizsga befejeztével veheti ismét magához.
 • A vizsganap kezdetekor a felügyelő tanár mindegyik vizsgateremben megállapítja a jelenlévők személyazonosságát. Ezt követően ismerteti az írásbeli vizsga szabályait, az elkövetett szabálytalanság következményeit, majd kiosztja a feladatlapokat.
 • Az írásbeli vizsgán csak a központilag kiadott feladatlapon, valamint a vizsgát szervező intézmény bélyegzőjével ellátott lapokon, feladatlapokon lehet dolgozni. A rajzokat ceruzával, minden egyéb írásbeli munkát kék vagy fekete színű tintával (golyóstollal) kell elkészíteni.
 • Az íróeszközökről és a segédeszközökről a vizsgázók gondoskodnak. A segédeszközöket a vizsgázók egymás között nem cserélhetik.
 • A vizsgázó az írásbeli válaszok kidolgozásának megkezdése előtt mindegyik átvett feladatlapon feltünteti a nevét és osztályát.
 • A borítékon feltűnteti a nevét, osztályát, a vizsga megnevezését, vizsga szintjét, a vizsgatárgy dátumát.
 • Az írásbeli vizsga alatt a helyiséget csak indokolt esetben lehet elhagyni, s lehetőleg egyidejűleg csak egy vizsgázónak. A folyóson a felügyelő tanár gondoskodik arról, hogy a vizsgázók ne kerülhessenek kapcsolatba senkivel.
 • A helyiséget elhagyó vizsgázó átadja vizsgadolgozatát a felügyelő tanárnak, aki a távozás és a visszaérkezés pontos idejét arra rávezeti.
 • Ha a felügyelő tanár az írásbeli vizsgán szabálytalanságot észlel, elveszi a vizsgázó vizsgadolgozatát, ráírja, hogy milyen szabálytalanságot észlelt, továbbá az elvétel pontos idejét, aláírja és visszaadja a vizsgázónak, aki folytathatja az írásbeli vizsgát. A felügyelő tanár a folyóson lévő felügyelő tanár útján értesíti az intézményegység-vezetőt.
 • Ha szaktanár a vizsgadolgozatok javítása során arra a feltételezésre jut, hogy a vizsgázó meg nem engedett segédeszközt használt, segítséget vett igénybe, megállapítását rávezeti a feladatlapra, és értesíti az intézményegység-vezetőt.
 • vizsgadolgozatot és az útmutatót a vizsgázó, a vizsgabizottság elnökéhez történő megküldés előtt az iskola képviselőjének jelenlétében (pontos időpont később) megtekintheti, azokról kézzel vagy elektronikus úton másolatot készíthet, és az értékelésre észrevételt tehet. A vizsgázó kérésére a vizsgadolgozatáról másolatot kell készíteni. A megtekintésre, a másolat készítésére egy munkanapot – nyolc órát – kell biztosítani. A vizsgázó észrevételeit a megtekintést követő első munkanap végéig – tizenhat óráig – adhatja le. Az észrevétel benyújtására nyitva álló határidő elmulasztása esetén egy napon belül lehet igazolási kérelmet előterjeszteni. Észrevétel kizárólag az útmutatóban foglaltaktól eltérő javítás vagy az értékelés számszaki hibája esetében tehető.
 • A feladatsorok a javítási-értékelési útmutatókkal együtt, a vizsgát követő napon kerülnek fel az Oktatási Hivatal honlapjára (www.oktatas.hu).

 

A szóbeli vizsga 

 • A szóbeli vizsga – beleértve a tételhúzást is – reggel nyolc óra előtt nem kezdhető el, és legfeljebb tizennyolc óráig tarthat.
 • A vizsgázónak legalább hatvan perccel korábban meg kell jelennie a vizsga helyszínén.
 • A szóbeli vizsgára a vizsgázónak csak tollat kell hoznia, minden segédeszközt a vizsgaközpont bocsát a rendelkezésére. .A vizsgaterembe érkező vizsgázó először menjen a bizottság asztalához, köszönjön az elnöknek és a tanároknak, és a kapott utasítás szerint húzzon tételt. A tétel számát azonnal, hangosan mondja be az elnöknek és a vizsgáztató tanárnak. Ezután vegye magához a tétel kidolgozásához igénybe vehető segédeszközöket.
 • A szóbeli vizsgán a vizsgázónak szabadon, önállóan beszélve kell a tételben kapott feladatot megoldaniaA vizsgabizottság tagjai (első sorban a kérdező tanár) csak akkor szólhatnak közbe, ha a vizsgázó súlyosan téved, vagy ha elakad. Egy felelet időtartama legfeljebb 15 perc lehet. A vizsgázónak hangosan, valamennyi vizsgabizottsági tag számára hallhatóan kell beszélnie.
 • Ha a vizsgázó a húzott tétel anyagából teljes tájékozatlanságot árul el, az elnök egy alkalommal póttételt húzat vele.
 • A szóbeli vizsgán a vizsgabizottság tagjai közül egyidejűleg legalább háromnak – az elnöknek és a vizsgabizottság két tagjának – jelen kell lennie.
 • Minden vizsgázónak – az idegen nyelv kivételével – vizsgatárgyanként harminc perc gondolkodási időt kell biztosítani a felkészülésre. A felkészülési idő alatt a vizsgázó jegyzetet készíthet, de gondolatait szabad előadásban kell elmondania.
 • A vizsgázók a vizsgateremben egymással nem beszélgethetnek, egymást nem segíthetik.
 • Ha vizsgázó a feleletet befejezte, a következő vizsgatárgyból történő tételhúzás előtt, szükség esetén a vizsgahelyiséget rövid időre elhagyhatja.

 

 Kérvények

Az érettségi vizsgákhoz kapcsolódó kérvények:

- tantárgybeszámítás, tantárgyválasztás, időhosszabbítás kérvény

- osztályozó vizsga (docx) (pl.: távoktatási tanulóknak vagy előrehozott érettségi esetén a 12. évfolyamos végső jegyhez)

- különbözeti vizsga (pl.: hiányzó régebbi tárgyhoz - pl. biológia 9. évf.)

- informatika középszintű szoftverválasztó nyilatkozat Régebbi feladatsorok

Az elmúlt évek érettségi feladatsorai - mind közép-, mind emeltszinten - nyilvánosak, így azokat elérheti az Oktatási Hivatal honlapjáról, ide kattintva.Középszintű érettségi témakörökÉrettségi vizsga időpontok

Fontosabb vizsgaidőpontok:

Írásbeli érettségi:

2021. máj. 3. 9:00-ig - Társadalomismeret (közép) projekt leadása

2021. máj. 3. 9:00-tól - Magyar
2021. máj. 4. 9:00-tól - Matematika
2021. máj. 5. 9:00-tól - Történelem

2021. máj. 6. 9:00-tól - Angol nyelv (emelt is)
2021. máj. 7. 9:00-tól - Német nyelv


2021. máj. 11. 8:00-tól - Kémia (emelt is) !!! 8 óra !!!
2021. máj. 11. 14:00-tól - Földrajz
2021. máj. 13. 8:00-tól - Biológia (emelt is) !!! 8 óra !!!
2021. máj. 13. 14:00-tól - Társadalomismeret (csak emelt)

2021. máj. 14. 8:00-tól - Informatika (közép) !!! 8 óra !!!

2021. máj. 17. 8:00-tól - Informatika (emelt) !!! 8 óra !!!

Szóbeli:
2021. június 14-25. között  (pontos időpont készítése folyamatban)

Részletes írásbeli vizsgaidőpontok megtalálhatóak itt: érettségi időpontok

A következő érettségi időszakra jelentkezés: 2021. február 1 - 15. között.

A következő érettségi időszak írásbeli vizsgáinak ideje: 2021. május 3 - május 25. között.

 

A középszintű szóbeli érettségi vizsga ideje: 2021. június 14 - 25. között.

Az emelt szintű szóbeli érettségi vizsga ideje: 2021. június 3 - 10. között.Adatkezelési tájékoztató