Budapest VI. Kerületi
Szinyei Merse Pál Gimnázium
Felnőttoktatási Intézményegység

Érettségi

A 2019. év május-júniusi vizsgák tájékoztatója

 

Általános tudnivalók 

 • A vizsgázók az érettségi vizsga minden eseményére, az írásbeli vizsgára, a szóbeli vizsgára, a tájékoztató értekezletre és az eredményhirdetőre is ünnepi öltözetben jelennek meg.
 • Az érettségi vizsgáról (írásbeliről, szóbeliről) elkésni nem lehet. A vizsgázó úgy induljon el, hogy legalább 30 perccel a vizsga kihirdetett időpontja előtt a vizsga helyszínén legyen. Nem indokolhat késést sem közlekedési akadály, sem bármilyen személyes mulasztás vagy gondatlanság (csak egészen kivételes esemény, pl. természeti katasztrófa, közlekedési sztrájk stb.) Ha a vizsgázó neki felróható okból elkésik, vagy távol marad, vagy engedély nélkül eltávozik a vizsgáról, akkor az adott tárgyból (egy másik vizsgaidőszakban) csak javítóvizsgát tehet.
 • Az egyes tantárgyak követelményeiről, segédeszközeiről, a vizsga formájáról a http://www.oktatas.hu/kozneveles/erettsegi honlapon található részletes információ, valamint a felkészítő-vizsgáztató szaktanárok adnak útbaigazítást.

 

Írásbeli vizsga 

 • Az írásbeli vizsgák előtt fél órával a kijelölt vizsgateremben kell gyülekezni.
 • Ha a vizsgázó a megengedett segédeszközökön kívül bármit (könyvet, táskát, elektronikus eszközöket, pl. mobiltelefont stb.) elvisz a vizsgára, akkor azt a felügyelő tanár által meghatározott helyre kell tennie (a mobiltelefont kikapcsolt állapotban), és csak a vizsga befejeztével veheti ismét magához.
 • A vizsganap kezdetekor a felügyelő tanár mindegyik vizsgateremben megállapítja a jelenlévők személyazonosságát. Ezt követően ismerteti az írásbeli vizsga szabályait, az elkövetett szabálytalanság következményeit, majd kiosztja a feladatlapokat.
 • Az írásbeli vizsgán csak a központilag kiadott feladatlapon, valamint a vizsgát szervező intézmény bélyegzőjével ellátott lapokon, feladatlapokon lehet dolgozni. A rajzokat ceruzával, minden egyéb írásbeli munkát kék vagy fekete színű tintával (golyóstollal) kell elkészíteni.
 • Az íróeszközökről és a segédeszközökről a vizsgázók gondoskodnak. A segédeszközöket a vizsgázók egymás között nem cserélhetik.
 • A vizsgázó az írásbeli válaszok kidolgozásának megkezdése előtt mindegyik átvett feladatlapon feltünteti a nevét és osztályát.
 • A borítékon feltűnteti a nevét, osztályát, a vizsga megnevezését, vizsga szintjét, a vizsgatárgy dátumát.
 • Az írásbeli vizsga alatt a helyiséget csak indokolt esetben lehet elhagyni, s lehetőleg egyidejűleg csak egy vizsgázónak. A folyóson a felügyelő tanár gondoskodik arról, hogy a vizsgázók ne kerülhessenek kapcsolatba senkivel.
 • A helyiséget elhagyó vizsgázó átadja vizsgadolgozatát a felügyelő tanárnak, aki a távozás és a visszaérkezés pontos idejét arra rávezeti.
 • Ha a felügyelő tanár az írásbeli vizsgán szabálytalanságot észlel, elveszi a vizsgázó vizsgadolgozatát, ráírja, hogy milyen szabálytalanságot észlelt, továbbá az elvétel pontos idejét, aláírja és visszaadja a vizsgázónak, aki folytathatja az írásbeli vizsgát. A felügyelő tanár a folyóson lévő felügyelő tanár útján értesíti az intézményegység-vezetőt.
 • Ha szaktanár a vizsgadolgozatok javítása során arra a feltételezésre jut, hogy a vizsgázó meg nem engedett segédeszközt használt, segítséget vett igénybe, megállapítását rávezeti a feladatlapra, és értesíti az intézményegység-vezetőt.
 • A vizsgadolgozatot és az útmutatót a vizsgázó, a vizsgabizottság elnökéhez történő megküldés előtt az iskola képviselőjének jelenlétében 2019. június 3-án 8-16 óráig megtekintheti, azokról kézzel vagy elektronikus úton másolatot készíthet, és az értékelésre észrevételt tehet. A vizsgázó kérésére a vizsgadolgozatáról másolatot kell készíteni. A megtekintésre, a másolat készítésére egy munkanapot – nyolc órát – kell biztosítani. A vizsgázó észrevételeit a megtekintést követő első munkanap végéig – tizenhat óráig – adhatja le. Az észrevétel benyújtására nyitva álló határidő elmulasztása esetén egy napon belül lehet igazolási kérelmet előterjeszteni. Észrevétel kizárólag az útmutatóban foglaltaktól eltérő javítás vagy az értékelés számszaki hibája esetében tehető.
 • A feladatsorok a javítási-értékelési útmutatókkal együtt, a vizsgát követő napon kerülnek fel az Oktatási Hivatal honlapjára (www.oktatas.hu).

 

A szóbeli vizsga 

 • A szóbeli vizsga – beleértve a tételhúzást is – reggel nyolc óra előtt nem kezdhető el, és legfeljebb tizennyolc óráig tarthat.
 • A vizsgázónak legalább hatvan perccel korábban meg kell jelennie a vizsga helyszínén.
 • A szóbeli vizsgára a vizsgázónak csak tollat kell hoznia, minden segédeszközt a vizsgaközpont bocsát a rendelkezésére. .A vizsgaterembe érkező vizsgázó először menjen a bizottság asztalához, köszönjön az elnöknek és a tanároknak, és a kapott utasítás szerint húzzon tételt. A tétel számát azonnal, hangosan mondja be az elnöknek és a vizsgáztató tanárnak. Ezután vegye magához a tétel kidolgozásához igénybe vehető segédeszközöket.
 • A szóbeli vizsgán a vizsgázónak szabadon, önállóan beszélve kell a tételben kapott feladatot megoldaniaA vizsgabizottság tagjai (első sorban a kérdező tanár) csak akkor szólhatnak közbe, ha a vizsgázó súlyosan téved, vagy ha elakad. Egy felelet időtartama legfeljebb 15 perc lehet. A vizsgázónak hangosan, valamennyi vizsgabizottsági tag számára hallhatóan kell beszélnie.
 • Ha a vizsgázó a húzott tétel anyagából teljes tájékozatlanságot árul el, az elnök egy alkalommal póttételt húzat vele.
 • A szóbeli vizsgán a vizsgabizottság tagjai közül egyidejűleg legalább háromnak – az elnöknek és a vizsgabizottság két tagjának – jelen kell lennie.
 • Minden vizsgázónak – az idegen nyelv kivételével – vizsgatárgyanként harminc perc gondolkodási időt kell biztosítani a felkészülésre. A felkészülési idő alatt a vizsgázó jegyzetet készíthet, de gondolatait szabad előadásban kell elmondania.
 • A vizsgázók a vizsgateremben egymással nem beszélgethetnek, egymást nem segíthetik.
 • Ha vizsgázó a feleletet befejezte, a következő vizsgatárgyból történő tételhúzás előtt, szükség esetén a vizsgahelyiséget rövid időre elhagyhatja.

 A szóbeli vizsga bizottságainak tervezett beosztásaÉrettségi vizsga

 

Intézményünkben felnőtt tanulók mindkét érettségi vizsgaidőszakban tehetnek érettségi vizsgát.

Érettségi vizsgákat szervezünk  a május-júniusi érettségi vizsgaidőszakban (jelentkezés: 2019. február 1. – február 15. között a felnőttoktatásban).

 Külső érettségi jelentkezők figyelmébe

Tanulói jogviszonya megszűnése után rendes-, javító-, kiegészítő-, ismétlő-, vagy pótló érettségi vizsgát tehet a Szinyei Merse Pál Gimnázium Felnőttoktatási Intézményegységében.

 

Érettségi vizsgatárgyak: magyar nyelv és irodalom, történelem, matematika, angol nyelv, társadalomismeret, informatika, fizika, kémia, biológia és földrajz.

 

Jelentkezés: 2019. február 1-től 15-ig, az alábbiakban részletezett időpontokban intézményünk Felnőttoktatási Intézményegységében (1063 Budapest, Szinyei Merse utca 7-9.)

 

Amit hozni kell:

- a középiskola befejezéséről szóló bizonyítvány;

- érettségi törzslapkivonat azokról a tantárgyakról, amelyekből már érettségizett;

- érettségi bizonyítvány, ha ismétlő vagy kiegészítő vizsgát kíván tenni;

- személyi azonosításra alkalmas fényképes igazolvány és lakcímkártya;

- érettségi vizsgadíj (csak a középszintű vizsga díját lehet az intézményben /csekken/ befizetni; az emelt szintű díjat az Oktatás Hivatal számlájára kell átutalni miután a jelentkező megkapta az egyéni érettségi iktatószámát), amennyiben fizetési kötelezettsége van*

 

Érdeklődni lehet:

- e-mailben: posta@terezestigimi.hu

- telefonon: 06--1-312-10-67

 

*Az érettségi vizsgadíjjal kapcsolatos tudnivalók:

 

a.) Nem kell vizsgadíjat fizetni annak, a külső jelentkezőnek, aki az első javító érettségi vizsgájára jelentkezik (azaz egy vagy több tantárgyból nem sikerült az első érettségije /vagy jelentkezett, de nem ment vizsgázni/, és most szeretne javító vizsgát tenni).

 

b.) Vizsgadíjat fizet a külső jelentkező a következő esetekben:

      - már van érettségi bizonyítványa, de szeretne jobb jegyet vagy szeretne egy újabb tárgyból vizsgázni;

      - elvégezte a 12. évfolyamot, de akkor még nem kezdett bele az érettségi vizsgába;

      - tanulói jogviszonya megszűnése előtt egy vagy több tantárgyból sikertelen érettségi vizsgát tett, majd az első javító vizsgája is sikertelen lett, és most ismét javító vizsgát tesz. 

 

A vizsgadíj (amelynek mértékét jogszabály határozza meg) 2019-ben: középszinten 22.000 Ft/tantárgy; (emelt szinten 37.000 Ft/tantárgy).

 Tanulóink érettségi jelentkezése

A jelentkezőnek 2019. február 01. és 15. között személyi igazolványával személyesen meg kell jelennie a jegyző által hirdetett rendben és helyen, és alá kell írnia a jelentkezési lapját.Előrehozott érettségi vizsga

Előrehozott érettségi vizsga a tanulói jogviszony fennállása alatt, a helyi tantervben a jelentkező számára az adott tantárgyra vonatkozóan meghatározott követelmények teljesítését követően a középiskolai tanulmányok teljes befejezését megelőző első vagy második tanév május-júniusi vizsgaidőszakában első alkalommal letett érettségi vizsga, amelyre idegen nyelvekből, továbbá informatikából kerülhet sor.

A mi intézményünk esetében ez azt jelenti, hogy idegen nyelvből (elsősorban angol nyelv, de választható még német, francia és spanyol nyelv), és informatika tantárgyból legkorábban a tizedik évfolyam május-júniusi vizsgaidőszakában tehető előrehozott érettségi vizsga. Az előrehozott érettségi vizsgára való jelentkezés feltétele, hogy a vizsgázó osztályozó vizsgákon megszerezze az idegen nyelv és az informatika tantárgy osztályzatait minden gimnáziumi évfolyamra még az adott tantárgy érettségi vizsgájának megkezdése előtt. Az angol nyelv esetében ez négy évfolyam év végi osztályzatának megszerzését jelenti 9., 10., 11., 12.; az informatika tantárgy esetében a 11. és 12. évfolyam év végi osztályzatainak megszerzését. Ezért tehát az előrehozott érettségi vizsgát megelőzően az osztályozó vizsgákat is kérelmezni kell.Mentességek az érettségi vizsgán

Ha a vizsgázót - a Nemzeti köznevelési törvény 56. § (1) bekezdése alapján a kötelező és a kötelezően választandó érettségi vizsgatárgynak megfelelő tantárgyból középiskolában - mentesítették az érdemjegyekkel és osztályzatokkal történő értékelés, minősítés alól, akkor az adott tantárgy helyett a vizsgázó egy másik, általa választott vizsgatárgyból tehet érettségi vizsgát. A vizsgázó részére - a szakértői bizottság szakvéleménye alapján - kérelmére engedélyezni kell az írásbeli beszámoló szóbeli beszámolóval vagy a szóbeli beszámoló írásbeli beszámolóval történő felváltását, és biztosítani kell a hosszabb felkészülési időt.