Budapest VI. Kerületi
Szinyei Merse Pál Gimnázium
Felnőttoktatási Intézményegység

Érettségi

2024. tavaszi érettségi vizsga időpontok

Érettségi vizsgaidőszakok, vizsganapok
 
A 2024. évi május–júniusi írásbeli érettségi vizsgák
 

 

 

 A

 B

 C 

 1.

 Emelt szintű írásbeli érettségi vizsga

 Középszintű érettségi írásbeli vizsga

 Időpont 

 2.

 nemzetiségi nyelv és irodalom

 nemzetiségi nyelv és irodalom

 2024. május 3., 8.00 

 3.

 magyar nyelv és irodalom

 magyar nyelv és irodalom, magyar mint idegen nyelv

 2024. május 6., 9.00 

 4.

 matematika

 matematika

 2024. május 7., 9.00 

 5.

 történelem

 történelem

 2024. május 8., 9.00 

 6.

 angol nyelv

 angol nyelv

 2024. május 9., 9.00 

 7.

 német nyelv

 német nyelv

 2024. május 10., 9.00 

 8.

 –

 digitális kultúra

 2024. május 13., 8.00 

 9.

 ének-zene, belügyi rendészeti ismeretek

 ének-zene, belügyi rendészeti ismeretek

 2024. május 13., 14.00 

 10.

 biológia

 biológia

 2024. május 14., 8.00 

 11.

 közigazgatási ismeretek

 –

 2024. május 14., 14.00 

 12.

 ágazati szakmai vizsgatárgyak, ágazaton belüli specializáció szakmai vizsgatárgyak

 ágazati szakmai vizsgatárgyak, ágazaton belüli specializáció szakmai vizsgatárgyak

 2024. május 15., 9.00 

 13.

 kémia

 kémia

 2024. május 16., 8.00 

 14.

 földrajz

 földrajz

 2024. május 16., 14.00 

 15.

 orosz nyelv, egyéb, más vizsganapon nem szereplő nyelvek

 orosz nyelv, egyéb, más vizsganapon nem szereplő nyelvek

 2024. május 17., 8.00 

 16.

 gazdasági         ismeretek,        honvédelmi

alapismeretek

 honvédelmi                           alapismeretek,

természettudomány

 2024. május 17., 14.00 

 17.

 digitális kultúra

 –

 2024. május 21., 8.00 

 18.

 latin nyelv, héber nyelv

 latin nyelv, héber nyelv

 2024. május 21., 14.00 

 19.

 fizika

 fizika

 2024. május 22., 8.00 

 20.

 vizuális kultúra

 vizuális kultúra

 2024. május 22., 14.00 

 21.

 francia nyelv

 francia nyelv

 2024. május 23., 8.00 

 22.

 filozófia

 filozófia

 2024. május 23., 14.00 

 23.

 spanyol nyelv

 spanyol nyelv

 2024. május 24., 8.00 

 24.

 mozgóképkultúra             és               médiaismeret, dráma

 mozgóképkultúra             és               médiaismeret, dráma

 2024. május 24., 14.00 

 25.

 olasz nyelv

 olasz nyelv

 2024. május 27., 8.00 

 

A 2024. évi május–júniusi szóbeli érettségi vizsgák

 

 

 A

 B

 C 

 1.

 Emelt szintű szóbeli érettségi vizsga

 Középszintű szóbeli érettségi vizsga

 Időpont 

 2.

 szóbeli vizsgák

 –

 2024. június 5–12. 

 3.

 –

 szóbeli vizsgák

 2024. június 17. – július 3. 

 A középszintű szóbeli érettségi vizsgák időpontja vizsgabizottságonként

Bizottság Kezdés Befejezés
12.A/F és előrehozott bizottság 2024.06.17 2024.06.20
12.B/F bizottság 2024.06.17 2024.06.20
12.C/F bizottság 2024.06.20 2024.06.24
12.TAV és külsős bizottság 2024.06.20 2024.06.24


Az érettségi vizsga követelményei, témakörei

 

A vizsgatárgyak részletes vizsgakövetelményei.

12.A/F és előrehozott bizottság

 

12.B/F bizottság

 

12.C/F bizottság

 

12.TÁV és külsős bizottság

 

 Régebbi feladatsorok

Az elmúlt évek érettségi feladatsorai - mind közép-, mind emeltszinten - nyilvánosak, így azokat elérheti az Oktatási Hivatal honlapjáról, ide kattintva.Legfontosabb tudnivalók

 • A középszintű érettségi vizsgák az iskolánkban, az emelt szintű érettségi vizsgák más intézményben lesznek! Az emelt szintű érettségi vizsgahelyszínek személyenként változók! Erről értesítést küldtünk.
 • Minden vizsgára hozni kell a személyi igazolványt!
 • A vizsgázók az érettségi vizsga minden eseményére, az írásbeli vizsgára, a szóbeli vizsgára, a tájékoztató értekezletre és az eredményhirdetőre is ünnepi öltözetben jelennek meg.
 • Az érettségi vizsgáról (írásbeliről, szóbeliről) elkésni nem lehet. A vizsgázó úgy induljon el, hogy legalább 30 perccel a vizsga kihirdetett időpontja előtt a vizsga helyszínén legyen. Nem indokolhat késést sem közlekedési akadály, sem bármilyen személyes mulasztás vagy gondatlanság (csak egészen kivételes esemény, pl. természeti katasztrófa, közlekedési sztrájk stb.) Ha a vizsgázó neki felróható okból elkésik, vagy távol marad, vagy engedély nélkül eltávozik a vizsgáról, akkor az adott tárgyból (egy másik vizsgaidőszakban) csak javítóvizsgát tehet.
 • Az egyes tantárgyak követelményeiről, segédeszközeiről, a vizsga formájáról a https://www.oktatas.hu/kozneveles/erettsegi/erettsegi_vizsgatargyak honlapon található részletes információ, valamint a felkészítő-vizsgáztató szaktanárok adnak útbaigazítást

Írásbeli vizsga 

 • Az írásbeli vizsgák előtt fél órával a kijelölt vizsgateremben kell gyülekezni.
 • Ha a vizsgázó a megengedett segédeszközökön kívül bármit (könyvet, táskát, elektronikus eszközöket, pl. mobiltelefont stb.) elvisz a vizsgára, akkor azt a felügyelő tanár által meghatározott helyre kell tennie (a mobiltelefont kikapcsolt állapotban), és csak a vizsga befejeztével veheti ismét magához.
 • A vizsganap kezdetekor a felügyelő tanár mindegyik vizsgateremben megállapítja a jelenlévők személyazonosságát. Ezt követően ismerteti az írásbeli vizsga szabályait, az elkövetett szabálytalanság következményeit, majd kiosztja a feladatlapokat.
 • Az írásbeli vizsgán csak a központilag kiadott feladatlapon, valamint a vizsgát szervező intézmény bélyegzőjével ellátott lapokon, feladatlapokon lehet dolgozni. A rajzokat ceruzával, minden egyéb írásbeli munkát kék vagy fekete színű tintával (golyóstollal) kell elkészíteni.
 • Az íróeszközökről és a segédeszközökről a vizsgázók gondoskodnak. A segédeszközöket a vizsgázók egymás között nem cserélhetik.
 • A vizsgázó az írásbeli válaszok kidolgozásának megkezdése előtt mindegyik átvett feladatlapon feltünteti a nevét és osztályát.
 • A borítékon feltűnteti a nevét, osztályát, a vizsga megnevezését, vizsga szintjét, a vizsgatárgy dátumát.
 • Az írásbeli vizsga alatt a helyiséget csak indokolt esetben lehet elhagyni, s lehetőleg egyidejűleg csak egy vizsgázónak. A folyóson a felügyelő tanár gondoskodik arról, hogy a vizsgázók ne kerülhessenek kapcsolatba senkivel.
 • A helyiséget elhagyó vizsgázó átadja vizsgadolgozatát a felügyelő tanárnak, aki a távozás és a visszaérkezés pontos idejét arra rávezeti.
 • Ha a felügyelő tanár az írásbeli vizsgán szabálytalanságot észlel, elveszi a vizsgázó vizsgadolgozatát, ráírja, hogy milyen szabálytalanságot észlelt, továbbá az elvétel pontos idejét, aláírja és visszaadja a vizsgázónak, aki folytathatja az írásbeli vizsgát. A felügyelő tanár a folyóson lévő felügyelő tanár útján értesíti az intézményegység-vezetőt.
 • Ha szaktanár a vizsgadolgozatok javítása során arra a feltételezésre jut, hogy a vizsgázó meg nem engedett segédeszközt használt, segítséget vett igénybe, megállapítását rávezeti a feladatlapra, és értesíti az intézményegység-vezetőt.
 • vizsgadolgozatot és az útmutatót a vizsgázó, a vizsgabizottság elnökéhez történő megküldés előtt az iskola képviselőjének jelenlétében (pontos időpont később) megtekintheti, azokról kézzel vagy elektronikus úton másolatot készíthet, és az értékelésre észrevételt tehet. A vizsgázó kérésére a vizsgadolgozatáról másolatot kell készíteni. A megtekintésre, a másolat készítésére egy munkanapot – nyolc órát – kell biztosítani. A vizsgázó észrevételeit a megtekintést követő első munkanap végéig – tizenhat óráig – adhatja le. Az észrevétel benyújtására nyitva álló határidő elmulasztása esetén egy napon belül lehet igazolási kérelmet előterjeszteni. Észrevétel kizárólag az útmutatóban foglaltaktól eltérő javítás vagy az értékelés számszaki hibája esetében tehető.
 • A feladatsorok a javítási-értékelési útmutatókkal együtt, a vizsgát követő napon kerülnek fel az Oktatási Hivatal honlapjára (www.oktatas.hu).

 

A szóbeli vizsga 

 • A szóbeli vizsga – beleértve a tételhúzást is – reggel nyolc óra előtt nem kezdhető el, és legfeljebb tizennyolc óráig tarthat.
 • A vizsgázónak legalább hatvan perccel korábban meg kell jelennie a vizsga helyszínén.
 • A szóbeli vizsgára a vizsgázónak csak tollat kell hoznia, minden segédeszközt a vizsgaközpont bocsát a rendelkezésére. A vizsgaterembe érkező vizsgázó először menjen a bizottság asztalához, köszönjön az elnöknek és a tanároknak, és a kapott utasítás szerint húzzon tételt. A tétel számát azonnal, hangosan mondja be az elnöknek és a vizsgáztató tanárnak. Ezután vegye magához a tétel kidolgozásához igénybe vehető segédeszközöket.
 • A szóbeli vizsgán a vizsgázónak szabadon, önállóan beszélve kell a tételben kapott feladatot megoldaniaA vizsgabizottság tagjai (első sorban a kérdező tanár) csak akkor szólhatnak közbe, ha a vizsgázó súlyosan téved, vagy ha elakad. Egy felelet időtartama legfeljebb 15 perc lehet. A vizsgázónak hangosan, valamennyi vizsgabizottsági tag számára hallhatóan kell beszélnie.
 • Ha a vizsgázó a húzott tétel anyagából teljes tájékozatlanságot árul el, az elnök egy alkalommal póttételt húzat vele.
 • A szóbeli vizsgán a vizsgabizottság tagjai közül egyidejűleg legalább háromnak – az elnöknek és a vizsgabizottság két tagjának – jelen kell lennie.
 • Minden vizsgázónak – az idegen nyelv kivételével – vizsgatárgyanként harminc perc gondolkodási időt kell biztosítani a felkészülésre. A felkészülési idő alatt a vizsgázó jegyzetet készíthet, de gondolatait szabad előadásban kell elmondania.
 • A vizsgázók a vizsgateremben egymással nem beszélgethetnek, egymást nem segíthetik.
 • Ha vizsgázó a feleletet befejezte, a következő vizsgatárgyból történő tételhúzás előtt, szükség esetén a vizsgahelyiséget rövid időre elhagyhatja.
 • A középszintű érettségi vizsgák az iskolánkban, az emelt szintű érettségi vizsgák más intézményben lesznek! Az emelt szintű érettségi vizsgahelyszínek személyenként változók! Erről értesítést küldtünk.

 Érettségi vizsgára történő jelentkezés

A jelentkezéshez szükséges dokumentumok:

- személyi azonosításra alkalmas fényképes igazolvány és lakcímkártya;
- érettségi törzslapkivonat azokról a tantárgyakról, amelyekből már érettségit szerzett (előre hozott érettségik, javító/pótló érettségik, ha van);
- szakértői vélemény (és az Ön kérelme), - amennyiben időhosszabbítást, tantárgyi mentességet szeretne.

Saját diákjainknak - az iskolában leadott email címükre - kiküldtünk egy érettségi kérelem lapot. Ezt kérjük kitöltve visszaküldeni a jelentkezés folyamatának meggyorsítása érdekében!
Kérjük töltsék le a lapokat, töltsék ki azokat és küldjék vissza: 2023. január 30-ig.

Külsős tanulók
Az érettségi jelentkezéshez kérem töltse ki az alábbi linken található kérdőívet a személyes megjelenés előtt!
https://forms.gle/NhVZZyMiPbqzbwgY9

A jelentkezéshez minden esetben (saját diákjainknak és külsős tanulóknak is) személyesen is meg kell jelenni, az alábbi időpontban és helyen:

Külsős vizsgázók : 2024. 02.05 – 02.15 10:00 -18:00 felnőttoktatás titkárság (iskolatitkár Kovács Áronné) felkeresése

12.A/F osztály: 2024. 02. 05. - hétfő – 14:00-16:00 vagy 17:50-18:30 osztályfőnök (Fincziczkiné Barkaszi Erika) megkeresése felnőttoktatás

12.B/F osztály: 2024. 02. 05. - hétfő - 15:30-16:10 osztályfőnök helyettes (Tornyi Edit) megkeresése felnőttoktatás

12.C/F osztály: 2024. 02. 06. - kedd – 14:00-16:10 osztályfőnök (Barber Zsuzsanna) megkeresése felnőttoktatás

12. TAV osztály: 2024. 02. 09. - péntek – 10:00- 18:00 felnőttoktatás titkárság (iskolatitkár Kovács Áronné) felkeresése

Előrehozott (a most 10., 11. évfolyamos tanulók): 2024. 02. 06-10. - hétfő-péntek - 14:00-17:00 között felnőttoktatás titkárság (iskolatitkár Kovács Áronné) felkeresése

A felsorolt dokumentumokat ne felejtse el magával hozni a jelentkezéskor!

Előrehozott érettségit csak kémia, fizika, biológia, földrajz, digitális kultúra és idegen nyelv (angol nyelv vagy német nyelv) tehetnek és csak akkor, ha minden évfolyamra rendelkezik az adott tantárgyból év végi osztályzattal (pl.: osztályozó vizsgát tett). A pontos részleteket a jelentkezéskor mindenkivel egyeztetjük!

A jelentkezés tanulónként kb. 5-10 percet vesz igénybe, az esetleges várakozás miatt türelmüket kérjük!

Térítésmentes (ingyenes) az érettségi vizsga a tanulói jogviszony ideje alatt az érettségi bizonyítvány megszerzéséig és az adott vizsgatárgyból az érettségi bizonyítvány megszerzése előtti, tanulói jogviszonyban tett sikertelen érettségi vizsga első javító- és pótló vizsgája.

A felnőttoktatásban részt vevő tanulók számára az érettségire jelentkezéshez nem feltétel az 50 óra közösségi szolgálat elvégzése. (NKT. 6§ 4/a)

Bővebb információ az érettségire való jelentkezésről található az Okatási Hivatal honlapján.

Az érettségi vizsga díja tanulói jogviszonnyal nem rendelkezőknek: középszinten: 40.000 Ft / vizsgatárgy, emeltszinten: 67.000 Ft / vizsgatárgy. Részletesen a vizsgadíjakról itt olvashat.

 Érettségi vizsgadíj

Térítésmentes (ingyenes) az érettségi vizsga a tanulói jogviszony ideje alatt az érettségi bizonyítvány megszerzéséig és az adott vizsgatárgyból az érettségi bizonyítvány megszerzése előtti, tanulói jogviszonyban tett sikertelen érettségi vizsga első javító- és pótló vizsgája.

Minden más esetben a vizsgáért fizetni kell !


középszintű vizsgáért fizetendő vizsgadíj: 40.000 Ft / vizsgatárgy.

Számlatulajdonos: Budapest VI. Kerületi Szinyei Merse Pál Gimnázium

Számlaszám: 10300002-13532941-00024907
IBAN számlaszám (külföldről utaláshoz): HU57 10300002-13532941-00024907

MKB BANK SWIFT/BIC kódja::MKK BHUHB
Számlavezető Bank: MBH Bank Nyrt.

Közlemény: Érettségi, felnőtt, érettségiző neve
(pl.: Érettségi, felnőtt, Érett Elemér)

 

Külföldi deviza számláról utalás esetén gondoskodjon arról, hogy a forintban megfelelő összeg kerüljön jóváírásra a számlánkon (a devizaváltás díját vállalja a küldő fél).


Az emeltszintű vizsgáért fizetendő vizsgadíj: 67.000 Ft / vizsgatárgy.

Számlatulajdonos (jogosult) neve: Oktatási Hivatal

Számlaszám: 10032000-00282637-00000000

IBAN-számlaszáma: HU94 1003 2000 0028 2637 0000 0000

Államkincstár SWIFT/BIC kódja: HUSTHUHB
Számlavezető bank: Magyar Államkincstár Budapest

Közlemény: 20 érettségiiktatószámAdatkezelési tájékoztató