Budapest VI. Kerületi
Szinyei Merse Pál Gimnázium
Felnőttoktatási Intézményegység

Érettségi

Kijavított érettségi dolgozatok megtekintése

A megírt és kijavított érettségi dolgozatok megtekintése 2023. november 6-án (hétfőn) lesz.

A megtekintés napjához közeledbe időpontfoglalót fogunk készíteni a gördülékenyebb megtekintésért.

Addig szíves türelmüket kérjük!2023. őszi érettségi vizsga időpontok

Érettségi vizsgaidőszakok, vizsganapok

1. A 2023. évi október–novemberi írásbeli érettségi vizsgák

 

A

B

C

1.

Emelt szintű írásbeli érettségi vizsga

Középszintű írásbeli érettségi vizsga

Időpont

2.

nemzetiségi nyelv és irodalom

nemzetiségi nyelv és irodalom

2023. október 13., 8.00

3.

magyar nyelv és irodalom

magyar nyelv és irodalom,
magyar mint idegen nyelv

2023. október 16., 8.00

4.

földrajz

földrajz

2023. október 16., 14.00

5.

matematika

matematika

2023. október 17., 8.00

6.

latin nyelv, héber nyelv

latin nyelv, héber nyelv

2023. október 17., 14.00

7.

történelem

történelem

2023. október 18., 8.00

8.

francia nyelv

francia nyelv

2023. október 18., 14.00

9.

angol nyelv

angol nyelv

2023. október 19., 8.00

10.

kémia, gazdasági ismeretek, honvédelmi alapismeretek

kémia, honvédelmi alapismeretek, természettudomány, pszichológia

2023. október 19., 14.00

11.

ágazati és ágazaton belüli specializáció szakmai érettségi vizsgatárgyak, vizuális kultúra

ágazati és ágazaton belüli specializáció szakmai érettségi vizsgatárgyak, vizuális kultúra

2023. október 20., 8.00

12.

filozófia

filozófia

2023. október 20., 14.00

13.

német nyelv

német nyelv

2023. október 24., 8.00

14.

belügyi rendészeti ismeretek, dráma, mozgóképkultúra és médiaismeret

belügyi rendészeti ismeretek, dráma, mozgóképkultúra és médiaismeret

2023. október 24., 14.00

15.

informatika, digitális kultúra

informatika, digitális kultúra

2023. október 25., 8.00

16.

orosz nyelv, egyéb, más vizsganapon nem szereplő nyelvek

orosz nyelv, egyéb, más vizsganapon nem szereplő nyelvek

2023. október 25., 14.00

17.

olasz nyelv

olasz nyelv

2023. október 26., 8.00

18.

biológia, közigazgatási ismeretek, társadalomismeret

biológia

2023. október 26., 14.00

19.

spanyol nyelv

spanyol nyelv

2023. október 27., 8.00

20.

fizika, ének-zene

fizika, ének-zene, művészettörténet

2023. október 27., 14.00

2. A 2023. évi október–novemberi szóbeli érettségi vizsgák

 

A

B

C

1.

Emelt szintű szóbeli érettségi vizsga

Középszintű szóbeli érettségi vizsga

Időpont

2.

szóbeli vizsgák

2023. november 9–13.

3.

szóbeli vizsgák

2023. november 20–24.

 Az érettségi vizsga követelményei, témaköreiRégebbi feladatsorok

Az elmúlt évek érettségi feladatsorai - mind közép-, mind emeltszinten - nyilvánosak, így azokat elérheti az Oktatási Hivatal honlapjáról, ide kattintva.Kérvények

 Legfontosabb tudnivalók

 • A középszintű érettségi vizsgák az iskolánkban, az emelt szintű érettségi vizsgák más intézményben lesznek! Az emelt szintű érettségi vizsgahelyszínek személyenként változók! Erről értesítést küldtünk.
 • Minden vizsgára hozni kell a személyi igazolványt!
 • A vizsgázók az érettségi vizsga minden eseményére, az írásbeli vizsgára, a szóbeli vizsgára, a tájékoztató értekezletre és az eredményhirdetőre is ünnepi öltözetben jelennek meg.
 • Az érettségi vizsgáról (írásbeliről, szóbeliről) elkésni nem lehet. A vizsgázó úgy induljon el, hogy legalább 30 perccel a vizsga kihirdetett időpontja előtt a vizsga helyszínén legyen. Nem indokolhat késést sem közlekedési akadály, sem bármilyen személyes mulasztás vagy gondatlanság (csak egészen kivételes esemény, pl. természeti katasztrófa, közlekedési sztrájk stb.) Ha a vizsgázó neki felróható okból elkésik, vagy távol marad, vagy engedély nélkül eltávozik a vizsgáról, akkor az adott tárgyból (egy másik vizsgaidőszakban) csak javítóvizsgát tehet.
 • Az egyes tantárgyak követelményeiről, segédeszközeiről, a vizsga formájáról a https://www.oktatas.hu/kozneveles/erettsegi/erettsegi_vizsgatargyak honlapon található részletes információ, valamint a felkészítő-vizsgáztató szaktanárok adnak útbaigazítást

Írásbeli vizsga 

 • Az írásbeli vizsgák előtt fél órával a kijelölt vizsgateremben kell gyülekezni.
 • Ha a vizsgázó a megengedett segédeszközökön kívül bármit (könyvet, táskát, elektronikus eszközöket, pl. mobiltelefont stb.) elvisz a vizsgára, akkor azt a felügyelő tanár által meghatározott helyre kell tennie (a mobiltelefont kikapcsolt állapotban), és csak a vizsga befejeztével veheti ismét magához.
 • A vizsganap kezdetekor a felügyelő tanár mindegyik vizsgateremben megállapítja a jelenlévők személyazonosságát. Ezt követően ismerteti az írásbeli vizsga szabályait, az elkövetett szabálytalanság következményeit, majd kiosztja a feladatlapokat.
 • Az írásbeli vizsgán csak a központilag kiadott feladatlapon, valamint a vizsgát szervező intézmény bélyegzőjével ellátott lapokon, feladatlapokon lehet dolgozni. A rajzokat ceruzával, minden egyéb írásbeli munkát kék vagy fekete színű tintával (golyóstollal) kell elkészíteni.
 • Az íróeszközökről és a segédeszközökről a vizsgázók gondoskodnak. A segédeszközöket a vizsgázók egymás között nem cserélhetik.
 • A vizsgázó az írásbeli válaszok kidolgozásának megkezdése előtt mindegyik átvett feladatlapon feltünteti a nevét és osztályát.
 • A borítékon feltűnteti a nevét, osztályát, a vizsga megnevezését, vizsga szintjét, a vizsgatárgy dátumát.
 • Az írásbeli vizsga alatt a helyiséget csak indokolt esetben lehet elhagyni, s lehetőleg egyidejűleg csak egy vizsgázónak. A folyóson a felügyelő tanár gondoskodik arról, hogy a vizsgázók ne kerülhessenek kapcsolatba senkivel.
 • A helyiséget elhagyó vizsgázó átadja vizsgadolgozatát a felügyelő tanárnak, aki a távozás és a visszaérkezés pontos idejét arra rávezeti.
 • Ha a felügyelő tanár az írásbeli vizsgán szabálytalanságot észlel, elveszi a vizsgázó vizsgadolgozatát, ráírja, hogy milyen szabálytalanságot észlelt, továbbá az elvétel pontos idejét, aláírja és visszaadja a vizsgázónak, aki folytathatja az írásbeli vizsgát. A felügyelő tanár a folyóson lévő felügyelő tanár útján értesíti az intézményegység-vezetőt.
 • Ha szaktanár a vizsgadolgozatok javítása során arra a feltételezésre jut, hogy a vizsgázó meg nem engedett segédeszközt használt, segítséget vett igénybe, megállapítását rávezeti a feladatlapra, és értesíti az intézményegység-vezetőt.
 • vizsgadolgozatot és az útmutatót a vizsgázó, a vizsgabizottság elnökéhez történő megküldés előtt az iskola képviselőjének jelenlétében (pontos időpont később) megtekintheti, azokról kézzel vagy elektronikus úton másolatot készíthet, és az értékelésre észrevételt tehet. A vizsgázó kérésére a vizsgadolgozatáról másolatot kell készíteni. A megtekintésre, a másolat készítésére egy munkanapot – nyolc órát – kell biztosítani. A vizsgázó észrevételeit a megtekintést követő első munkanap végéig – tizenhat óráig – adhatja le. Az észrevétel benyújtására nyitva álló határidő elmulasztása esetén egy napon belül lehet igazolási kérelmet előterjeszteni. Észrevétel kizárólag az útmutatóban foglaltaktól eltérő javítás vagy az értékelés számszaki hibája esetében tehető.
 • A feladatsorok a javítási-értékelési útmutatókkal együtt, a vizsgát követő napon kerülnek fel az Oktatási Hivatal honlapjára (www.oktatas.hu).

 

A szóbeli vizsga 

 • A szóbeli vizsga – beleértve a tételhúzást is – reggel nyolc óra előtt nem kezdhető el, és legfeljebb tizennyolc óráig tarthat.
 • A vizsgázónak legalább hatvan perccel korábban meg kell jelennie a vizsga helyszínén.
 • A szóbeli vizsgára a vizsgázónak csak tollat kell hoznia, minden segédeszközt a vizsgaközpont bocsát a rendelkezésére. A vizsgaterembe érkező vizsgázó először menjen a bizottság asztalához, köszönjön az elnöknek és a tanároknak, és a kapott utasítás szerint húzzon tételt. A tétel számát azonnal, hangosan mondja be az elnöknek és a vizsgáztató tanárnak. Ezután vegye magához a tétel kidolgozásához igénybe vehető segédeszközöket.
 • A szóbeli vizsgán a vizsgázónak szabadon, önállóan beszélve kell a tételben kapott feladatot megoldaniaA vizsgabizottság tagjai (első sorban a kérdező tanár) csak akkor szólhatnak közbe, ha a vizsgázó súlyosan téved, vagy ha elakad. Egy felelet időtartama legfeljebb 15 perc lehet. A vizsgázónak hangosan, valamennyi vizsgabizottsági tag számára hallhatóan kell beszélnie.
 • Ha a vizsgázó a húzott tétel anyagából teljes tájékozatlanságot árul el, az elnök egy alkalommal póttételt húzat vele.
 • A szóbeli vizsgán a vizsgabizottság tagjai közül egyidejűleg legalább háromnak – az elnöknek és a vizsgabizottság két tagjának – jelen kell lennie.
 • Minden vizsgázónak – az idegen nyelv kivételével – vizsgatárgyanként harminc perc gondolkodási időt kell biztosítani a felkészülésre. A felkészülési idő alatt a vizsgázó jegyzetet készíthet, de gondolatait szabad előadásban kell elmondania.
 • A vizsgázók a vizsgateremben egymással nem beszélgethetnek, egymást nem segíthetik.
 • Ha vizsgázó a feleletet befejezte, a következő vizsgatárgyból történő tételhúzás előtt, szükség esetén a vizsgahelyiséget rövid időre elhagyhatja.
 • A középszintű érettségi vizsgák az iskolánkban, az emelt szintű érettségi vizsgák más intézményben lesznek! Az emelt szintű érettségi vizsgahelyszínek személyenként változók! Erről értesítést küldtünk.

 Adatkezelési tájékoztató